Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Organi udruženja


 

Organi Udruženja su:

a) Skupština

b) Upravni odbor – organ upravljanja

c) Izvršni odbor

d) Predsjednik

e) Direktor

f) Savjet

Skupština

Skupština je najviši organ Udruženja koja zasjeda prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje. Skupštinu čini šezdeset članova Udruženja, koje predlažu grupacije, pojedinačni i kolektivni članovi, a bira Upravni odbor. Predsjednika i dva zamjenika predsjednika Skupštine Udruženja bira Skupština, na period od dvije godine, s tim da mogu biti izabrani najviše dva puta uzastopno.

Skupština može punovažno odlučivati ako je na sjednici prisutno najmanje dvije trećine (40) članova Skupštine. Svi članovi imaju pravo glasa, a odluke se donose većinom glasova prisutnih članova javnim izjašnjavanjem, u skladu s Poslovnikom.

Rad Skupštine je javan.

Skupština Udruženja poslodavaca FBiH ima slijedeće ovlasti:

 • Donosi Statut, izmjene i dopune Statuta i druge akte određene Statutom
 • Daje saglasnost na pravne radnje poduzete u postupku osnivanja Udruženja
 • Bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine
 • Bira i razrješava članove Upravnog odbora i imenuje i razrješava lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Udruženja
 • Bira i opoziva predsjedavajućeg i članove delegacije u Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritoriju FBiH
 • Usvaja izvještaje koja je pripremio Upravni odbor ili lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
 • Odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama Udruženja
 • Odlučuje o formiranju radnih grupa
 • Odlučuje o visini i načinu plaćanja članarine
 • Odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa

 

Predsjedništvo Skupštine Udruženja poslodavaca FBiH: 

Boris Kamšigovski - predsjednik Skupštine, Hrvatska pošta d.o.o. Mostar
Aida Fojnica - zamjenica predsjednika Skupštine, Krupa Kabine d.o.o. Bosanska Krupa
Igor Baroš - zamjenik predsjednika Skupštine, Optika Baroš, Sarajevo

Upravni odborUpravni odbor je organ Udruženja poslodavaca FBiH zadužen da donosi odluke i provodi aktivnosti Udruženja između dvije redovne sjednice Skupštine, a sve u skladu sa programom rada, finansijskim planom i odlukama Skupštine.

Upravni odbor čini 21 član. Mandat članova Upravnog odbora Udruženja je četiri godine i mogu se birati na tu funkciju najviše dva puta uzastopno. Za članove UO mogu biti birani predstavnici članova Udruženja koji su vlasnici, suvlasnici, direktori, članovi uprave ili prokuristi.

Upravni odbor ima slijedeće nadležnosti:

 • Priprema sjednice Skupštine
 • Predlaže nacrt izmjena Statuta i drugih akata koje donosi Skupština
 • Provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština
 • Upravlja imovinom Udruženja
 • Podnosi godišnje ili periodične izvještaje o svom radu Skupštini na usvajanje
 • Donosi odluke o nagradama i priznanjima
 • Odlučuje o nabavi, prodaji i otpisivanju vrijednosti osnovnih sredstava
 • Osniva stalna i privremena radna tijela
 • Bira i razrješava predsjednika i zamjenike predsjednika Upravnog odbora Udruženja
 • Imenuje direktora
 • Imenuje i razrješava predstavnike Udruženja u druge institucije, organe i tijela
 • Obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili koji su drugim propisima stavljeni u njegovu nadležnost
 • Imenuje i razrješava šefove radnih skupina
 • U skladu sa politikom Skupštine definira zajedničke interese članova i određuje načine zastupanja i ostvarivanja ovih interesa
 • Određuje ovlaštenog revizora
 • Razmatra i odlučuje o prijedlozima koje dostavi direktor
 
 Pregled inicijativa UPFBiH:
 
 
 
 
 
 
 
 

Članovi Upravnog odbora

 
Adnan Smailbegović, Wood Team, predsjednik UO UPFBiH
 
Snježana Koepruner
GS-TMT Travnik
 potpredsjednica UO UPFBiH
 
Edin Ibrahimpašić
Bihaćka pivovara d.d. Bihać
 potpredsjednik UO UPFBiHLadislav Bevanda
Hering d.d., Široki Brijeg
član UO UPFBiH
Tomislav Vrdoljak
Livnoputovi, Livno
član UO UPFBiH
Nedžad Siočić
Transturist d.d. Tuzla
član UO UPFBiH
Adem Hanić
TMD Group Gračanica
član UO UPFBiH
Mujo Hasić
Variplast d.o.o., Gračanica
član UO UP FBiH
Džmal Hasković
Džekos d.o.o., Sarajevo
član UO UPFBiH
Behrija Huseinbegović
Makama d.o.o. Bugojno
član UO UPFBiH
Damir Vidačak
Asocijacija poduzetnika Hercegovine
Član UO UPFBiH
Nihad Imširović
Konzum d.d. Sarajevo
član UO UPFBiH
Edin Jabandžić
Madi d.o.o. Tešanj
član UO UPFBiH
Tomislav Majić
Link Mostar
član UO UPFBiH
Kemal Čolak
Promo d.o.o. Donji Vakuf
član UO UPFBiH
Enver Malagić
Malcom d.o.o. Sarajevo
član UO UP FBiH
Rasim Memagić
Alma Ras, Olovo
član UO UP FBiH
Samir Mustafić
ASA Banka d.d. Sarajevo
član UO UP FBiH
 Šejla Bojadžija
Mlin Ustikolina
član UO UP FBiH
Jadranka Penava
Mljekara Meggle, Posušje
član UO UP FBiH
 Nijaz Skenderagić
Ataco d.o.o. Sarajevo
član UO UPFBiH
 
 
 
 
 

Sjednice Upravnog odbora

XI sjednica Upravnog odbora UPFBiH X proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH IX sjednica Upravnog odbora UPFBiH VII online sjednica Upravnog odbora UPFBiH VI proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH V sjednica Upravnog odbora UPFBiH IV proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH I vanredna (proširena) online sjednica UO UPFBiH III proširena sjednica UO UPFBiH II proširena sjednica UO UPFBiH XXXIII proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH XXXII proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH XXXI sjednica Upravnog odbora UPFBiH XXX proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH XXIX proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH XXVIII proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH XXVII proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH XXVI proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH XXV proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH XXIV proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH XXIII proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH XXII proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH XXI proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH XX proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH XIX proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH XVIII redovna sjednica Upravnog odbora UPFBiH XVII proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH XVI proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH XV sjednica Upravnog odbora UPFBiH XIV sjednica Upravnog odbora UPFBiH XIII sjednica Upravnog odbora UPFBiH XII proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH XI proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH X proširena sjednica Upravnog odbora UPFBIH IX proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH VIII proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH VII sjednica Upravnog odbora UPFBiH VI sjednica Upravnog odbora UPFBiH V sjednica Upravnog odbora UPFBiH IV sjednica UO UPFBIH I vanredna sjednica Upravnog odbora III sjednica UO UPFBIH II sjednica Upravnog odbora UPFBIH I konstituirajuća sjednica UO UPFBIH XXXVI sjednica U.O. UPFBIH II sjednica Izvršnog odbora UPFBIH Sjednica izvršnog odbora UP FBiH XXXV proširena sjednica U.O. UP FBiH XXXIV proširena sjednica U.O. UP FBiH XXXIII proširena sjednica U.O. UP FBiH XXXII proširena sjednica U.O. UPFBIH XXXI proširena sjednica U.O. UP FBiH XXX proširena sjednica U.O. UPFBIH XXIX sjednica proširena sjednica U.O. UP FBiH XXVII proširena sjednica U.O. UP FBiH XXIV proširena sjednica Upravnog odbora UP FBiH (29.01.2015.god) XXIII proširena sjednica Upravnog dobora UP FBiH (17.12.2014.godine) XXII sjednica (23.09.2014.) XXI proširena sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH Redovna i vanredna sjednica ESV-a Elektronska sjednica Upravnog odbora Dnevni red 19. proširene sjednice U.O. UP FBiH Sjednica UO (26.02.2013.) Sjednica UO (29.01.2013.) Sjednica UO (11.12.2012.) Sjednica UO (19.11.2012.) Sjednica UO (22.10.2012) Sjednica UO (17.09.2012.) Sjednica UO (19.06.2012.) Sjednica UO (08.05.2012.) Sjednica UO (09.04.2012.) Dnevni red 25. sjednica UO Dnevni red 24. sjednica UO Dnevni red 22. sjednice UO Dnevni red 21. sjednice UO Dnevni red 20. sjednice UO Dnevni red 19. sjednice UO Dnevni red 18. sjednice UO Dnevni red 17. sjednice UO Dnevni red 16. sjednice UO

Izvršni odbor

 

Izvršni odbor je tijelo upravljanja koje rukovodi radom Udruženja između dvije sjednice Upravnog odbora.

Izvršni odbor ima sljedeće nadležnosti:

 • Provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donio Upravni odbor
 • Rukovodi između dvije sjednice Upravnog odbora i donosi Odluke iz nadležnosti Upravnog odbora
 • Osniva ad hoc komisije za obradu i razmatranje pojedinih aktuelnih pitanja od značaja za Udruženje
 • Predlaže predstavnike Udruženja u druge institucije, organe i tijela
 • Predlaže formiranje grupacija u Udruženju
 • Razmatra i odlučuje o prijedlozima koje dostavi direktor
 • Obavlja i druge poslove koji nisu stavljeni u nadležnost nekom drugom tijelu Udruženja

Predsjednik

 
 
 
Adnan Smailbegović je diplomirao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Postdiplomski specijalistički studiji je završio na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Predsjednik je Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Vlasnik je kompanije Wood Team d.o.o. Ilijaš i član Nadzornog odbora Prevent Grupacije BiH.

DirektorMario Nenadić, direktor
Curiculum Vitae
tel. +387 33 552 460
fax. +387 33 264 831
e-mail: m.nenadic@upfbih.ba

Savjet

Savjet UP FBiH čine svi bivši predsjednici Udruženja, aktuelni predsjednik i direktor Udruženja te aktuelni predsjednik Skupštine.

Sjednice Savjeta saziva i njima predsjedava aktuelni predsjednik Udruženja. Sjednice Savjeta se obavezno sazivaju pred redovnu godišnju Skupštinu.

Savjet daje preporuke za ekonomske politike i odnose sa ekonomsko-socijalnim partnerima.