Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

XI sjednica Upravnog odbora UPFBiHMaterijale za XI sjednicu Upravnog odbora UPFBiH možete preuzeti u PDF formatu:
 


1.Usvajanje zapisnika sa X proširene sjednice UO UPFBIH
2.Usvajanje Odluke o potvrđivanju delegata za XXI redovnu Skupštinu UP FBIH
3.Razmatranje i usvajanje prijedloga materijala za XXI redovnu Skupštinu UP FBIH
a)Izbor verifikacione komisije, zapisničara i ovjerivača zapisnika
b)Prijedloga Izvještaja o radu UP FBiH za 2023. godinu (izvjestilac: Adnan Smailbegović, predsjednik UO UP FBIH)
c)Prijedloga Finansijskog izvještaja UPFBiH za 2023. godinu (izvjestilac: Mario Nenadić,  direktor UP FBiH)
d)Prijedloga Plana rada UP FBiH za 2024. godinu (izvjestilac: Adnan Smailbegović, predsjednik UO UPFBIH)
e)Prijedloga Finansijskog plana UPFBiH za 2024. godinu (izvjestilac:  Mario Nenadić, direktor UP FBiH)
4.Tekuća pitanja.