Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Usluge članstvu

Udruženje poslodavaca FBiH kontinuirano radi na unapređivanju i jačanju kvaliteta naših usluga i na taj način čuva dosadašnje članstvo. Podizanjem kvaliteta našeg rada i ostvarivanjem rezultata prioritetne aktivnosti usmjerili smo ka pomoći i podršci članstvu kroz sve segmente djelovanja.

Usluge koje Udruženje poslodavaca FBiH pruža svojim članicama su:

 • Pružanje stručne pomoći kod definisanja ciljeva razvoja, istraživanja tržišta
 • Iznalaženja partnera, pružanje pravne pomoći, kao i pomoć prilikom pokretanja biznisa
 • Informiranje o finansijskoj podršci biznisu, carinskim i poreznim obavezama i drugo
 • Sprovođenje istraživanja koja se tiču firmi članica UP FBiH (plate, radno vrijeme)
 • Uspostavljanje kontakata između članica
 • Uključivanje u arbitražu i posredovanje
 • Informisanje o zakonodavnim procesima na državnom, entitetskom i kantonalnom zakonodavnom nivou
 • Pomaganje članovima u oblasti carina, tarifa i trgovinskih ugovora
 • Pomaganje u učestvovanjima na sajmovima
 • Podsticanje članova da budu aktivni u radu Udruženja
 • Podsticanje i omogućavanje članovima da iznesu lične i stručne poglede na zakonodavna pitanja putem ESV-a relevantnim faktorima u okruženju
 • Informacije o aktuelnim događajima u zemlji i inostranstvu
 • Posjete i razgovore sa granskim, entitetskim, kantonalnim/županijskim i općinskim udrugama/udruženjima ili savezima poslodavaca u BiH
 • Intenziviranju pripreme radi stvaranja sistema garancijsko – kreditnog i konzultantskog konzorcija za poticanje razvoja i kreditiranja malih i srednjih poduzeća (BANKE, LRC- Kreditni biro i dr.)
 • Pružanje besplatne pravne pomoći
 • Posredovanje u međunarodnim poslovnim i komercijalnim poslovima
 • Ostvarivanje svih vidova edukacije članova i saradnje na organizaciji stručnih simpozija, seminara, okruglih stolova i posjeta
 • Kooperacija sa programima edukacije i obuke drugih organizacija i dr. Konačni cilj, iz perspektive UP FBiH, je ojačati svoje članice, ali i cijeli privredni sektor za konkurenciju koja ih čeka ulaskom BiH u Europsku uniju.