Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Članstvo

Članstvo u Udruženje je dobrovoljno. Članovi Udruženja mogu se učlaniti u svojstvu pojedinačnih ili kolektivnih članova.

I POJEDINAČNI ČLANOVI

  • Član Udruženja može biti svako pravno lice koje obavlja djelatnost na teritoriju FBiH i koje dobrovoljno pristupi Udruženju na način propisan Statutom;
  • Član Udruženja može biti i strano pravno lice koji u FBIH ima podružnicu ili na drugi način obavlja svoju djelatnost na teritoriju FBiH u skladu sa važećim propisima BiH i koje dobrovoljno pristupi Udruženju na način propisan Statutom.

II KOLEKTIVNI ČLANOVI

Kolektivni članovi Udruženja mogu biti poslovna i granska udruženja i asocijacije te ostala udruženja poslodavaca koja su osnovana i djeluje prema pozitivnim pravnim propisima.

Svojstvo člana Udruženja stiče se:
  •     popunjavanjem pristupnice
  •     uvrštavanje člana u listu članova Udruženja
Svi članovi imaju pravo da učestvuju u aktivnostima Udruženja radi ostvarivanja osnovnih ciljeva, da biraju i budu birani u organe Udruženja i da ostvaruje druga prava i obaveze u skladu sa ovim Statutom i drugim općim aktima.