Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

ŠTA POSLODAVCI OČEKUJU OD VLASTI


Stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta, rast konkurentske sposobnosti domaće privrede i povećanje životnog standarda građana, trebaju biti nulti prioritet novoformirane vlasti poslije izbora. Pri tome je potrebno učiniti dodatni napor za inkluziju što šireg kruga socijalnih grupa u dizajn predloženih mjera i njihovo usvajanje i implementaciju.

Zbog toga je UPFBiH u saradnji sa akademskom zajednicom i u konsultaciji sa sindikatima, izradila dokument "Šta poslodavci očekuju od vlasti" i pripremila više od 30 tekstova zakona i podzakonskih akata.
 
 

AKTIVNOSTI NA NIVOU BIH

1. PDV

a)    IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DODATNU VRIJEDNOST

(Uprava za indirektno oporezivanje, Vijeće ministara BiH, Parlamentarna Skupština BiH):                                                                     

-      Pomjeranje roka plaćanja PDV-a na zadnji dan u mjesecu za prethodni mjesec

-      Plaćanje PDV-a po naplati fakture za obrtnike i mala poduzeća

-      Ukidanje prava na odbitni PDV za fakturu koja nije plaćena

-      Povećanje praga za ulazak u PDV sistem

Izmjenama Zakona izvršit će se usklađivanje sa Direktivama Evropske unije, te će se izvršiti harmonizacija propisa sa propisima država u okruženju. Cilj predloženih izmjena je povećanje fiskalne discipline i poboljšanje poslovnog ambijenta.

b)    ZAKLJUČITI BILATERALNE MEĐUNARODNE UGOVORE O POVRATU PDV-A SA 11 DRŽAVA, PRVENSTVENO SA SA HRVATSKOM I SLOVENIJOM

(Vijeće ministara BiH, Ministarstvo vanjskih poslova BiH)

-      Izmjenom Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u stvoren je pravni osnov za zaključivanje bilateralnih sporazuma sa drugim državama

 

2. ODLUKA O UVJETIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA UVOZNIH I IZVOZNIH DAŽBINA

(Uprava za indirektno oporezivanje, Vijeće ministara BiH)

-      Izmjena člana 6. Odluke na način da se od plaćanja uvoznih dažbina oslobode i rezervni dijelovi opreme za proizvodnju

 

3. ZAKON O AKCIZAMA

(Uprava za indirektno oporezivanje, Vijeće ministara BiH, Parlamentarna skupština BiH)

-      Izmjena Zakona o akcizama na način da se ukine akciza na gorivo u vremenu krize i skoka cijena goriva, a generalno akcizu na gorivo treba smanjiti s ciljem povećanja konkurentne sposobnosti privrednika

-      Vođenje akcizne politike na način da se zaštite domaći proizvodi

 

4. IZMJENA UPUTSTVA O POSTUPKU IZVOZA (Uprava za indirektno oporezivanje)

-       Izmjenama člana 4. i 12. Uputstva omogućiti podnošenje carinske prijave korištenjem tehnike elektronske obrade podataka, a samo izuzetno u pismenom obliku, te da se kontrola stvarnog istupa robe, poreza na dodatu vrijednost, drugih indirektnih poreza, ili primjena mjera trgovinske politike vrši uvidom u elektronsku bazu podataka.

Trenutno, zbog neposjedovanja primjerka ovjerene carinske prijave u fizičkom obliku, izvoznici ne mogu dokazati stvarni istup robe sa područja BiH i ne mogu ostvariti pravo na povrat PDV-a

 

5. USKLAĐIVANJE ODLUKE O CARINSKOJ POLITICI U BIH SA ZAKONOM O CARINSKOJ POLITICI BIH (Vijeće ministara BiH)

-      Potrebno je izmijeniti član 220. stav 2. Odluke, na način da se briše dio teksta: "Kao pojednostavljena carinska deklaracija ne može se koristiti trgovinski ili službeni dokument". Na taj način će se zadržati primjena pojednostavljenog carinskog postupka po fakturi.


 

6. PREDUZIMANJE MJERA KOJIMA ĆE SE ZABRANITI IZVOZ DRVETA I UVESTI TAKSE NA IZVOZ ODREĐENIH DRVNIH SORTIMENATA (Vijeće ministara BiH)

-      Donošenje odluke o privremenoj zabrani izvoza trupaca i uvođenju privremenih izvoznih taksi na određene drvne sortimente

 

7. ADMINISTRATIVNE I SUDSKE TAKSE

(Ministarstvo finansija i trezora BiH, Vijeće ministara BiH, Parlamentarna skupština BiH)

a)    Donošenje novog Zakona o administrativnim taksama BiH u kojem će se:

-       Propisati kriteriji za određivanje visine administrativnih taksi

-       Brisati član Zakona kojim je data nadležnost Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da može, pored taksi koje su već predviđene ovim zakonom, utvrditi dodatne administrativne takse i da može povećati i smanjiti administrativne takse

-       Smanjiti broj i visinu administrativnih taksi

-      Ujednačiti takse sa realnim stepenom razvoja i platežnom moći fizičkih i pravnih lica

b)    Izmjene Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom BiH

-       Smanjenje visine sudskih taksi u postupku pred Sudom BiH

-      Ujednačavanje takse sa realnim stepenom razvoja i platežnom moći fizičkih i pravnih lica

 

8. ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

(Agencija za javne nabavke, Vijeće ministara BiH, Parlamentarna skupština BiH)

Izmjena Zakona o javnim nabavkama:

-      Izmjena člana 16. koji se odnosi na podjelu predmeta nabavke na lotove kako bi se smanjila mogućnost manipulacije u postupku javnih nabavki

-      Dodati novi član koji propisuje nabavku koja uključuje usluge osiguranja i na taj način smanjiti pravni sukob između Zakona o javnim nabavkama i zakona koji reguliraju rad i poslovanje društava za osiguranje

-      Izmjena člana 18. koji propisuje odluku o pokretanju postupka javne nabavke, na način da se jasnije i preciznije propiše šta sadrži odluka i na taj način omogućiti fer, transparentan i kontrolisan postupak javnih nabavki

-      Izmjena člana 25. na način da se propiše obaveza da je ugovorni organ u otvorenom postupku dužan obezbijediti dostatne izvore finansiranja za nabavu robe ili usluga koje su predmet javne nabavle, ili bankovnu garanciju da će blagovremeno izvršiti plaćanje predmeta javne nabavke

-      Izmjena člana 45. koji se odnosi na ličnu sposobnost

-      Izmjena članova 48. 49. 50. i 51. koji se odnose na opće uslove za tehničku i profesionalnu sposobnost kako bi se ograničila mogućnost postupka javnih nabavki, kako od strane ugovornog organa, tako i od privrednih subjekata

-      Izmjena člana 58. koji se odnosi na sadržaj ponude kako bi se ograničila mogućnost manipulacije u postupku javnih nabavki

-      Dodati novi član koji propisuje garanciju ugovornog organa

-      Izmjena člana 63. koji se odnosi na otvaranje ponuda kako bi se ograničila mogućnost manipulacije u postupku javnih nabavki

-      Izmjena člana 66. koji se odnosi na neprirodno nisku ponuđenu cijenu

-      Izmjena člana 70. koji se odnosi na odluku o izboru i poništenju

-      Izmjena člana 72. koji se odnosi na ugovore na način da se propiše mogućnosti izmjene ugovora i okvirnih sporazuma tokom njegovog trajanja bez provođenja postupka javne nabavke, a usljed nepredviđenih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti u trenutku dodjele ugovora

-      Izmjena člana 73. koji se odnosi na predugovaranje

-      Izmjena člana 90. na način da se propiše da limitirajući procenat ukupne godišnje vrijednosti svih javnih nabavki putem direktnog sporazuma

-      Izmjena člana 93. na način da se propiše da se žalbe za iznose do 500.000 KM razmatra u uredima u Mostaru i Banja Luci kako bi i ured u Sarajevu imao adekvatan broj predmeta koji će rješavati

-      Izmjena člana 108. koji propisuje naknadu za žalbu

-      Izmjena člana 116. koji se odnosi na prekršajne odredbe

 

9. IZMJENA ZAKONA O STRANCIMA BIH (Vijeće ministara BiH, Parlamentarna Skupština BiH)

-      Ukidanje kvote za zapošljavanje i liberalizacija radne snage

-      Provođenje obaveznog testa tržišta rada

-      Uvođenje obaveze entitetskih Zavoda za zapošljavanje i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta da donesu  Odluku o deficitarnom zanimanju koja će biti izuzeta od obaveze testa tržišta rada i pozitivnog mišljenja zavoda

-      Uvođenje mogućnosti privremenog boravka i rada bez radne dozvole uz prethodnu prijavu na rad strancima koji obavljaju poslove sektorskih zanimanja u poslovnim subjektima koji su registrirani izvoznici i koji ostvaruju izvoz preko 30% od ukupnog prihoda u cilju poticajnih mjera za rast izvoza

 

10. DONIJETI PRAVILNIK O DODACIMA PREHRANI (Vijeće ministara BiH, Agencija za sigurnost hrane BiH)

-      Propisati jedinstvene procedure za registraciju dodataka prehrani na području Bosne i Hercegovine

 

11. ZAKON O FORMIRANJU EKONOMSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA NA NIVOU BIH

(Ministarstvo civilnih poslova BiH, Vijeće ministara BiH)

 

12. UVOĐENJE ELEKTRONSKOG POTPISA

-      Uspostava ureda za akreditaciju i nadzor certifikacijskih tijela BiH pri Ministarstvu komunikacija i prometa BiH kako bi se počeo primjenjivati elektronski potpis

 

13. AKTIVACIJA RADA RADNIH GRUPA KOJE SAČINJAVAJU PREDSTAVNICI VIJEĆA MINISTARA, UNIJA UDRUŽENJA POSLODAVACA REPUBLIKE SRPSKE I UDRUŽENJA POSLODAVACA FBiH FORMIRANIH U JULU 2020. GODINE

a)     Radna grupa za indirektne poreze

b)    Radnu grupa za javne nabavke

c)    Radna grupa za unaprjeđenje zaštite domaće proizvodnje

d)    Radna grupa za unaprjeđenje oblasti saobraćaja

e)    Radna grupa za smanjenje opterećenja rada

 

AKTIVNOSTI NA NIVOU FBIH

 

1. OMOGUĆAVANJE SOCIJALNIM PARTNERIMA UČEŠĆE NA SVIM NIVOIMA VLASTI U IZRADI I DONOŠENJU ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA KOJI SU OD INTERESA ZA POSLODAVCE

-      Inicijativa za izmjenu Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

-      Inicijativa za izmjenu Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta FBiH

-      Inicijativa za izmjene i dopune Poslovnika o radu Vlade FBiH

-      Inicijativa za izmjenu Pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa FBiH

-      Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o procjeni uticaja propisa

-      Zahtjev za formiranje koordinacionog tijela za parafiskalne namete u FBiH

-      Donošenje Uredbe o provođenju postupka procjene učinaka propisa na razvoj male privrede

 

2. USVAJANJE ZAKONA KOJE JE PRIPREMILO UPFBIH (Vlada FBiH, Parlament FBiH)

 

RAD I ZAPOŠLJAVANJE

-      Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu

-       Zakon o štrajku

-       Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba

-       Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

-       Zakon o ESV-u

-       Zakon o ustupanju radnika

-       Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (izmjene se odnose na studentski rad)

-      Zakon o najnižem primanju

 

PRIVREDA

-      Zakon o finansijskom poslovanju

-       Zakon o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima

-       Zakon o izmjeni Zakona o računovodstvu i reviziji

-       Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju

-       Zakon o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije

-      Zakon o predmetima opšte upotrebe u FBiH - Ukidanje obaveze prevođenja šarže prilikom deklarisanja proizvoda u FBiH, odnosno definirati uzajamno priznavanje deklarisanja proizvoda u FBiH i RS-u.

Donošenje Zakona  ujedno bi značilo i usklađivanje sa propisima Evropske unije i harmonizaciju sa propisima Republike Srpske.

 

JAVNI PRIHODI

-       Zakon o porezu na dohodak

-      Zakon o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dobit

-      Zakon o doprinosima

-      Zakon o federalnim administrativnim taksama i Tarifi federalnih administrativnih taksi

-      Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sudskim taksama u postupku pred Vrhovnim sudom FBiH

-       Zakon o izmjenama i dopunama zakona o naftnim derivatima

 

ZDRAVSTVO

-      Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju

-      Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti

 

USKLAĐIVANJE ODREDBI ZAKONA KOJE REGULIŠU ISTU MATERIJU NA DVA RAZLIČITA NAČINA

-      Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrani

-       Zakon o izmjenama i dopunama zakona o kontroli cijena

-       Zakon o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH

-       Zakon o zaštiti potrošača - Izmjena člana 125. kojom je definirano da se novčanom kaznom u iznosu od 1.500, do 3.500,00 KM može kazniti trgovac zbog neizdavanja računa potrošaču

-       Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti - Izmjena člana 65. kojim je definirana kazna u iznosu od 500,00 do 5.000,000 KM za poslodavce koji ne izdaju račun za uslugu

-       Zakon o unutrašnjoj trgovini - Izmjena člana 64. kojim je definirana kazna u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 KM za neizdavanje faktura odnosno računa

-       Zakon o fiskalnim sistemima - Izmjena člana 52.  kojim je propisano da se za neizdavanje računa poslodavcu može izreći kazna od 2.500,00 do 20.000,00 KM

-       Zakon o Poreznoj upravi FBiH - Izmjena člana 94 B kojim je propisano da će porezni inspektor kazniti pravno lice kojem se utvrde nezakonitosti u iznosu od 3.000,00 do 35.000,00 KM

-       Zakon o radu - Izmjena člana 170. kojim je propisano da će se novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 KM kazniti za prekršaj poslodavac koji ne izvrši prijavu radnika na obavezno osiguranje

-      Zakon o jedinstvenom sistemu, registraciji, kontroli i naplati doprinosa - Izmjena člana 30. kojim je definirano je da će novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 100.000, 00 KM biti kažnjeno lice koje ne podnese prijave osiguranja radnika

 

UREĐENJE OBLASTI UPRAVE, INSPEKCIJA I PREKRŠAJA

-      Zakon o dopuni Zakona o upravnom postupku

-       Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o  prekršajima FBiH

-       Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama FBiH

-      Zakon o postupku inspekcijskog nadzora u Federaciji BiH

 

Obzirom da smo naveli zakone koji su sistemski i za čije usvajanje je potreban duži vremenski period, Udruženje poslodavaca FBiH je u nastavku izdvojilo pet zakona u kojima se nalaze najznačajniji članovi.

Obzirom da se ne radi o složenim i obimnim izmjenama, ali su veoma značajne, predlažemo da se sljedeći zakoni razmatraju po skraćenom postupku u skladu sa članom 172. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i članom 164. poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta FBiH.

 

3. HITNO USVAJANJE PET ZAKONA PRIJEDLOGA UPFBIH (Vlada FBiH, Parlament FBiH)

-      Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

-      Zakon o izmjenama i dopunama zakona o Poreznoj upravi

-      Zakon o izmjenama i dopunama zakona o fiskalnim sistemima

-      Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji

-       Zakon o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

 

4. UKIDANJE OBAVEZE OPOREZIVANJA DOHOTKA OD PRODAJE UDJELA (Federalno ministarstvo finansija)

-      Hitno povlačenje mišljenja Federalnog ministarstva finansija, broj: 05-14-2-1425/19-1

 

5. IZMJENA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT (Federalno ministarstvo finansija)

-      Izmjena člana 42. koji propisuje mogućnost i pravne posljedice korištenja nižih stopa amortizacije od stopa koje su propisane Zakonom o porezu na dobit

 

6. IZMJENA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK (Federalno ministarstvo finansija)

-      Promjena načina utvrđivanja prihoda od korištenja vozila u privatne svrhe

 

7. IZMJENA UREDBE O VISINI NAKNADA ZA VANREDNI PRIJEVOZ U FEDERACIJI BIH (Vlada FBiH)

-      Smanjiti visinu naknade za vanredni prevoz i za izdavanje rješenja za 30-40%

 

8. IZMJENA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU USLOVA ZA OBAVLJANJE VANREDNOG PREVOZA (Federalno ministarstvo prometa i komunikacija)

-      Ukinuti izradu elaborata za vanredni prevoz, te pojednostaviti procedure za stručnu i policijsku pratnju i procedure za dobijanje dozvola i smanjiti troškove dozvola

 

9. IZMJENA UREDBE O NAPLATI NAKNADE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTE A1

-      Smanjiti iznos cestarine za najmanje 15%

 

10. REFORMA OBRAZOVANJA

-      Izvršiti reformu obrazovanja na način da se kadar pripremi  za tržište rada