Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

XXIII proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH


Materijale za XXIII proširenu sjednicu Upravnog odbora možete preuzeti u PDF formatu.
 
 5. Razmatranje materijala dnevnog reda ESV-a;
   a) Zapisnik sa nastavka 4.(124.) sjednice ESV-a;
   b) Zakon o fiskalnim sistemima;
       Pregled prijedloga UPFBiH na Zakon o fiskalinim sistemima
   c) Konsultacije o setu fisklanih zakona:  
      - Zakon o doprinosima,
      - Zakon o porezu na dohodak,  
      - Zakon o porezu na dobit