Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Dnevni red 21. sjednice UO


Na osnovu člana 27. Statuta Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH,
sazivam XXI SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA POSLODAVACA U FBIH, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM


Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Upravnog odbora UPFBIH;
Usvajanje Pravilnika o radu
Informacija o pregovorima sa SSS BiH o Zakonu o radu i Opštem kolektivnom ugovoru
Razmatranje materijala za ESV:
Dnevni red 72.sjednice
Tačka 1. Zapisnik sa 72 sjednice
Tačka 2.a novi Zakon o radu
Tačka 2.b Obrazloženje prednacrta Zakona o radu
Tačka 3. Zakon o sigurnosti i zdravlju na radu
Tačka 4.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavnju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba
Informacija o Protokolu sa Privrednom komorom FBiH
Usvajanje Odluke o Uredništvu Newsletter-a
Razno

XXI sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH će se održati dana 27.07.2010. godine, sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Udruženja poslodavaca FBiH (Mula Mustafe Bašeskije 12/3) u Sarajevu.

2. Usvajanje Pravilnika o radu
3. Informacija o pregovorima sa SSS BiH o Zakonu o radu...
6. Usvajanje Odluke o Uredništvu Newsletter-a
Zapisnik sa 21. sjednice