Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Dnevni red 17. sjednice UO


Na osnovu člana  27. Statuta Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH, sazivam

XVII SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA
UDRUŽENJA POSLODAVACA U FBIH, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM


Usvajanje zapisnika sa 16 sjednice UO UPFBIH;
Informacija o održavanju Investicionog foruma u organizaciji BBI-a, izvjestilac predstavnik BBI-a
Usvajanje Izvještaja o izvršenim zaključcima sa 16. sjednice UO UPFBiH, izvjestilac Alija Remzo Bakšić;
Informacijama o zaključcima sa prethodne sjednice ESV-a, izvjestilac Predrag Čović
Rasprava o predloženim materijalima po svim tačkama dnevnog reda za 67-u sjednicu ESV-a sa prijedlogom zaključaka;
Izmjene i dopune Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH;
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi FBiH;
Zakon o fiskalnim sistemima;
Nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu.
Rasprava o inicijativi za poništenje važećeg Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH, izvjestilac Muhamed Šaćiragić;
Informacija o sastanku predstavnika UPFBIH sa predstavnicima Agencije – SIGMA – izvjestilac Alija Remzo Bakšić;
Izvještaj sa sjednice Komisije za tumačenje Općeg kolektivnog ugovora vezano za upit Arcelor Mittala, izvjestilac Mersiha Kurspahić;
Tekuća pitanja
Informacija o seminaru „ Efekti reforme energetskog sektora na kupce električne energije"
Informacija o dogovorenom sastanku sa Premijerom Mustafom Mujezinovićem, resornim ministrima i predstavnicima UPFBiH, izvjestilac Nihad Imamović

XVII sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH će se održati, dana 23.02. 2010. godine, sa početkom u 12:00 sati u prostorijama«ASA-HOLDING» ( Bulevar Meše Selimovića 16.) u Sarajevu.  

Nadamo se da ćete uskladiti svoje obaveze i planirati obavezno prisustvo na XVII sjednicu Upravnog odbora.Molimo Vas da Vaše prisustvo potvrdite na fax: 033/264 831 ili putem e-maila: upfbih@bih.net.ba, a  eventualnu spriječenost obavezno najavite.

Prilog: Zapisnik sa 17. sjednice kao i ostale dokumente možete preuzeti ispod
2. Informacija o održavanju Investicionog foruma u organizaciji BBI-a
3. Usvajanje Izvještaja o izvršenim zaključcima sa 16. sjednice UO UPFBiH
7. Informacija o sastanku predstavnika UPFBIH sa predstavnicima Agencije – SIGMA
8. Izvještaj sa sjednice Komisije za tumačenje Općeg kolektivnog ugovora
Zapisnik sa 17. sjednice