Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Dnevni red 20. sjednice UO


Na osnovu člana  27. Statuta Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH, sazivam

XX SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA
UDRUŽENJA POSLODAVACA U FBIH, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Upravnog odbora UPFBIH;
Razmatranje finansijske situacije u UPFBiH;
Usvajanje platforme za pregovore sa SSSBIH radi zaključenja Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH;
Izvještaj Radne grupe za vođenej pregovora sa SSSBiH za usaglašavanje Primjedbi na Prednacrt Zakona o radu;
Zapisnik Razmatranje materijala za 71. sjednicu ESV-a;
Tekuća pitanja

XX sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH će se održati, dana 29.06.2010. godine, sa početkom u 11:00 sati u prostorijama «ASA-HOLDING» ( Bulevar Meše Selimovića 16.) u Sarajevu.  

Nadamo se da ćete uskladiti svoje obaveze i planirati obavezno prisustvo na 20. sjednicu Upravnog odbora.

Molimo Vas da Vaše prisustvo potvrdite na fax: 033/264 831 ili putem e-maila: upfbih@bih.net.ba, a  eventualnu spriječenost obavezno najavite.

Prilog: Zapisnik sa 20. sjednice možete preuzeti ispod.
Zapisnik sa 20. sjednice