Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Skupština UP - 9. sjednica


Na osnovu člana 20. Statuta Udruženja poslodavaca u FBiH, sazivam IX REDOVNU SKUPŠTINU UDRUŽENJA POSLODAVACA U FBIH koja će se održati 27.04.2010. godine sa početkom u 11:00 sati u prostorijama ASA Holding (ul.Bulevar Meše Selimovića 16) u Sarajevu.

Na 18-oj sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u FBiH održanoj 30.03.2010. godine , a prema članu 29. Statuta za 9. Skupštinu je utvrđen sljedeći:

DNEVNI RED

1) Izbor verifikacione komisije, zapisničara i ovjerivača zapisnika;
2) Razmatranje i usvajanje zapisnika sa VIII redovne Skupštine UPFBIH,
3) Razmatranje i usvajanje Prijedloga Izvještaja o radu U.O. UPFBiH za 2009. godinu,
4) Razmatranje i usvajanje Prijedloga Izvještaja delegacije ESV-a za 2009. godinu,
5) Razmatranje i usvajanje Prijedloga Finansijskog izvještaja UPFBiH za 2009. godinu,
6) Razmatranje i usvajanje Prijedloga Programa rada UPFBiH za 2010. godinu,
7) Razmatranje i usvajanje Prijedloga Finansijskog plana UPFBiH za 2010. godinu,
8) Razmatranje i usvajanje Nacrta odluke o visini članarine,
9) Razmatranje i usvajanje Nacrta Statuta o izmjenama i dopunama Statuta,
10) Predlaganje Skupštini za izbor: a) predsjednika i dva zamjenika predsjednika Skupštine i b) 2 člana Ekonomsklo socijalnog vijeća u FBIH;

 
Download this file (sjed9-03.pdf)3) Razmatranje i usvajanje Prijedloga Izvještaja o radu U.O. UPFBiH za 2009. god
Download this file (sjed9-04.pdf)4) Razmatranje i usvajanje Prijedloga Izvještaja delegacije ESV-a za 2009. godin
Download this file (sjed9-05.pdf)5) Razmatranje i usvajanje Prijedloga Finansijskog izvještaja UPFBiH za 2009. go
Download this file (sjed9-06.pdf)6) Razmatranje i usvajanje Prijedloga Programa rada UPFBiH za 2010. godinu, izvj
Download this file (sjed9-07.pdf)7) Razmatranje i usvajanje Prijedloga Finansijskog plana UPFBiH za 2010. godinu,
Download this file (sjed9-08.pdf)8) Razmatranje i usvajanje Nacrta odluke o visini članarine, izvjestioc Mladen P
Download this file (sjed9-09.pdf)9) Razmatranje i usvajanje Nacrta Statuta o izmjenama i dopunama Statuta, izvjes
Download this file (sjed9-10.pdf)10) Predlaganje Skupštini za izbor: a) predsjednika i dva zamjenika predsjednika