Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Skupština UP - 19. sjednica


Materijale za XIX redovnu izbornu Skupština Udruženja poslodavaca FBiH možete preuzeti na sljedećim linkovima:
 
 
1. Izbor verifikacione komisije, zapisničara i ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XVIII redovne Skupštine UP FBiH;
3. Razmatranje i usvajanje;
   a)    Prijedloga Izvještaja o radu UP FBiH za 2019., 2020. i 2021. godinu (izvjestilac: Adnan Smailbegović, predsjednik UO);
   b)    Prijedloga Finansijskog izvještaja UP FBiH za 2019., 2020. i 2021. godinu, (izvjestilac: direktor UP FBiH);
   c)    Prijedloga Izvještaja o radu ESV- a za teritoriju FBiH za 2019., 2020. i 2021. godinu, (izvjestilac: Adnan Smailbegović, predsjednik UO);
   d)    Prijedloga Plana rada UP FBiH za 2020., 2021. i 2022. godinu, (izvjestilac Adnan Smailbegović, predsjednik UO);
   e)    Prijedloga Finansijskog plana UP FBiH za 2020., 2021. i 2022. godinu, (izvjestilac: direktor UP FBiH);
4. Donošenje Odluka o razrješenju članova organa zbog isteka mandata:
   a)    Predsjednika i dva zamjenika predsjednika Skupštine UPFBiH;
   b)    Članova Upravnog odbora UPFBIH;
   c)    Članova delegacije u Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritoriju FBiH;  
5. Izbor i imenovanje:
   a)    Predsjednika i dva zamjenika predsjednika Skupštine UPFBiH;
   b)    Članova Upravnog odbora UPFBiH;
   c)    Članova delegacije u Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritoriju FBiH;
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH i prečišćenog teksta Statuta Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH;
7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini članarine u Udruženju poslodavaca u FBiH;
8. Donošenje Odluke o pripajanju Udruženja poslodavaca Unsko-sanskog kantona Udruženju poslodavaca u Federaciji BiH;  
9. Tekuća pitanja.