Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Dnevni red 22. sjednice UO


Na osnovu člana 27. Statuta Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH, sazivam
XXII SJEDNICU UPRAVNOG ODBORAUDRUŽENJA POSLODAVACA U FBIH, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM


Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Upravnog odbora UPFBIH;
Informacija o naplati članarine;
Razmatranje i usvajanje Pravilnika o radu UPFBiH;
Razmatranje materijala za 73 sjednicu ESV:
Tačka 1. Usvajanje zapisnika se prethodne sjednice ESV-a;
Tačka 2. Izmjene i dopune Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH;
Tačka 3. Prijedlog Zakona o Ekonomsko-socijalnom vijeću FBiH;
Tačka 4. Razmatranje odluke FERK-a o visini cijene električne energije za potrošače na 110 kV;
Razno

XXII sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH će se održati dana 24.08.2010. godine, sa početkom u 10:30 sati u prostorijama «ASA-HOLDING» ( Bulevar Meše Selimovića 16. ) u Sarajevu.

3. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o radu UPFBiH;
Zapisnik sa 22. sjednice