Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

VII redovna sjednica Izvršnog odbora UPFBiH


Materijale za VII redovnu sjednicu Izvršnog odbora UPFBIH možete preuzeti u PDF formatu:

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa VI redovne sjednice Izvršnog odbora UPFBiH
2. Informacija o pregovorima UPFBiH sa Vladom FBiH i predsjednicima stranaka koji predstavljaju većinu u Vladi FBiH
3. Razmatranje Prijedloga zakona o stečaju koje je pripremilo Udruženje poslodavaca u FBiH i uputilo Vladi FBiH, Ministarstvu pravde FBIH i ESV-u
4. Donošenje Odluke o imenovanju/reimenovanju predstavnika UPFBiH za člana UO FIPA-e
5. Informacije o kolektivnom pregovaranju u oblasti drvne i papirne industrije i oblast trgovine
6. Prezentacija Projekta „Moj proizvod"
7. Prezentacija „Povelje o ljudskim pravima u poslovanju" – Projekat KULT
8. Razno