Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Dnevni red 25. sjednica UO


Na osnovu člana 27. Statuta Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH, sazivam

25 SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA
UDRUŽENJA POSLODAVACA U FBIH, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM


Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Upravnog odbora UPFBIH;
Razmatranje prjedloga Sporazuma o izmjeni Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH
Donošenje Odluke o saglasnosti na ,,Operativni plan aktivnosti na provođenju mjera i preporuka sadržanih u Analizi stanja u oblasti srednjeg obrazovanja sa prijedlogom mjera za usklađivanje obrazovanja sa potrebama privrede
Donošenje odluke o razrješavanju 3 člana i imenovanju 3 nova člana UO;
Utvrđivanje datuma i dnevnog reda za X redovnu Skupštinu UPFBiH;
Tekuća pitanja

Sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH će se održati, dana 01.02.2011. godine, sa početkom u 11:00 sati u prostorijama «ASA-HOLDING» ( Bulevar Meše Selimovića 16. ) u Sarajevu.
 
2. Sporazum
3. Operativni plan
5. Utvrđivanje datuma i dnevnog reda za X redovnu Skupštinu UPFBiH
Zapisnik sa 24. sjednice