Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Kolektivni ugovori

Novi kolektivni ugovori potpisani u 2021. godini

KU o izmjenama i dopunama KU o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvod ...
Preuzmi dokument
KU o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost hemije i nemetala u FBiH
Preuzmi dokument
KU za djelatnost tekstilne, kožarsko prerađivačke, gumarske i industrije obuće u FBiH
Preuzmi dokument
KU o izmjenama KU o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva u FB ...
Preuzmi dokument
KU o izmjenama i dopuni KU za djelatnost drvne i papirne industrije u FBiH
Preuzmi dokument
KU o izmjenama i dopuni KU o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti cestovnog prom ...
Preuzmi dokument
KU o izmjenama i dopunama KU o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgovine ...
Preuzmi dokument
Odluka o proširenju primjene KU o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proiz ...
Preuzmi dokument
Odluka o proširenju primjene KU za djelatnost drvne i papirne industrije u FBiH
Preuzmi dokument
Odluka o proširenju primjene KU o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgov ...
Preuzmi dokument
Odluka o proširenju primjene KU o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građe ...
Preuzmi dokument
Odluka o proširenju primjene KU o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti cestovnog ...
Preuzmi dokument
Tumačenje Člana 30. KU za djelatnost drvne i papirne industrije u FBiH (Sl. novine FBiH 77/21) ...
Preuzmi dokument
Tumačenje o obaveznosti primjene KU za djelatnost trgovine (Sl. novine FBiH 85/21)
Preuzmi dokument
Tumačenje za KU za djelatnost papirne i drvne industrije - primjena KU
Preuzmi dokument
Tumačenje za KU za djelatnost papirne i drvne industrije - otpremnina
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti cestovnog prometa za te ...
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgovine u FBiH (Sl ...
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva u FB ...
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor za djelatnost drvne i papirne industrije u FBiH (Sl. novine 77/21)
Preuzmi dokument
KU o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u FBi ...
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor za područje djelatnosti poštanskog saobraćaja (Sl. novine 54/21)
Preuzmi dokument
Granski kolektivni ugovor elektroprivredne djelatnosti u FBiH
Preuzmi dokument
Granski kolektivni ugovor za područje telekomunikacija u FBiH
Preuzmi dokument

Granski kolektivni ugovori

Tumačenje za KU Trgovina
Preuzmi dokument
TUMAČENJE na KU za djelatnost tekstilne industrije, industrije kože, gume i obuće
Preuzmi dokument
KU za djelatnost tekstilne, kožarsko-prerađivačke, gumarske i industrije obuće u FBiH (Sl. novi ...
Preuzmi dokument
KU o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgovine u FBiH (Sl. novine 28/18)
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor elektroprivredne djelatnosti u FBiH (Sl. novine FBiH 29/18)
Preuzmi dokument
KU željezničara za teritoriju FBiH (Sl. novine FBiH 49/18)
Preuzmi dokument
KU za područje djelatnosti poštanskog saobraćaja (Sl. novine FBiH 37/18)
Preuzmi dokument
KU za djelatnost proizvodnje i prerade metala u FBiH (Sl. novine FBiH 61/18)
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH (Sl. novine FBiH 16/18)
Preuzmi dokument
Sporazum o produženju primjene KU za djelatnost drvne i papirne industrije u FBiH
Preuzmi dokument
KU o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgovine u FBiH (Sl. novine 54/17)
Preuzmi dokument
KU u oblasti rudarstva za FBiH (Sl. novine FBiH 53/07)
Preuzmi dokument
KU o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti prometa za teritoriju FBiH (Sl. no ...
Preuzmi dokument
KU o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika za djelatnost proizvodnje metala u FBiH (Sl. ...
Preuzmi dokument
KU o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti komunalne privrede FBiH (Sl. novin ...
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor elektroprivredne djelatnosti u FBiH (Sl. novine FBiH 61/07)
Preuzmi dokument
KU o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti komunalne privrede FBIH (Sl. novine FB ...
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor za područje telekomunikacija u FBiH (Sl. novine FBiH 78/06)
Preuzmi dokument
KU o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika grafičko-izdavačke i medijske djelatnosti u ...
Preuzmi dokument
KU o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva FBiH (Sl. novine FBiH 61 ...
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor iz oblasti šumarstva (Sl. novine FBiH 49/00)
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor nafta i petrohemija (Sl. novine FBiH 49/00)
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor hemija i nemetal (Sl. novine FBiH 53/00)
Preuzmi dokument
KU o pravima i obavezama zaposlenika i poslodavaca za djelatnost trgovine, ugostiteljstva i tur ...
Preuzmi dokument
KU o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti poljoprivrede, prehrambene i duhan ...
Preuzmi dokument
KU o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti građevinarstva, industrije građevi ...
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor o djelatnostima srednjeg obrazovanja za teritorij FBiH (Sl. novine FBiH 51/00 ...
Preuzmi dokument
Kolekitvni ugovor za službenike organe uprave i sudske vlasti u FBiH (Sl. novine FBiH 23/00)
Preuzmi dokument
Ispravka Kolektivnog ugovora za službenike organe uprave i sudske vlasti u FBiH (Sl. novine FBi ...
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u FBiH (Sl. novine FBiH 53/00)
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor za granu finansija (Sl. novine FBiH 29/14)
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor iz oblasti tekstilne industrije (Sl. novine FBiH 02/08)
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor željezničara FBiH (Sl. novine FBiH 11/07)
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor o izmjenama kolektivnog ugovora željezničara FBiH (Sl. novine FBiH 68/10)
Preuzmi dokument
Granski kolektivni ugovor o elektroprivrednoj djelatnosti u FBiH (Sl. novine FBiH 100/16)
Preuzmi dokument
KU o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti prometa u FBiH (Sl. novine FBiH 78/16) ...
Preuzmi dokument
KU o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH (Sl. novine FBiH 72/1 ...
Preuzmi dokument
KU za djelatnost drvne i papirne industrije u FBiH (Sl. novine FBiH 99/16)
Preuzmi dokument
Kolektivni ugovor za područje djelatnost poštanskog prometa (Sl. novine FBiH 89/16)
Preuzmi dokument
KU za djelatnost proizvodnje i prerade metala u FBiH (Sl. novine FBiH 78/16)
Preuzmi dokument