Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Zakoni

Zakon o zaštiti na radu FBiH
Preuzmi dokument
Zakon o hemikalijama FBiH
Preuzmi dokument
Zakon o radu (Sl. novine FBiH, broj 26/16)
Preuzmi dokument
Zakon o porezu na dobit (Sl. novine FBiH, broj 15/16)
Preuzmi dokument
Zakon o unutrašnjem platnom prometu (Sl. novine FBiH, broj 48/15)
Preuzmi dokument
Zakon o poštanskom prometu (Sl. novine FBiH, broj 76/04)
Preuzmi dokument
Zakon o zdravstvenom osiguranju
Preuzmi dokument
Odluka o visini komunalne takse Općine Stari Grad
Preuzmi dokument
Odluka o visini komunalne takse Općine Vogošća
Preuzmi dokument
Odluka o visini komunalne takse Općine Novo Sarajevo
Preuzmi dokument
Odluka o visini komunalne takse Općine Ilijaš
Preuzmi dokument
Odluka o visini komunalne takse Općine Ilidža
Preuzmi dokument
Odluka o visini komunalne takse Općine Hadžići
Preuzmi dokument
Odluka o visini komunalne takse Općine Centar
Preuzmi dokument
Zakon o izmjeni zakona o doprinosima
Preuzmi dokument
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode
Preuzmi dokument
Zakon o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava FBiH
Preuzmi dokument
Zakon o privrednim društvima
Preuzmi dokument
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl. novine FBiH 13/18)
Preuzmi dokument
Zakon o doprinosima
Preuzmi dokument
Zakon o porezu na dohodak
Preuzmi dokument
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom
Preuzmi dokument
Zakon o fiskalnim sistemima
Preuzmi dokument
Zakon o finansijskom poslovanju FBiH
Preuzmi dokument
Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa
Preuzmi dokument