Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH uputilo Zahtjev za mišljenje o primjeni Zakona o zaštiti na radu i pratećih podzakonskih akata

UPFBiH uputilo Zahtjev za mišljenje o primjeni Zakona o zaštiti na radu i pratećih podzakonskih akata
Udruženje poslodavaca u FBiH uputilo je 16.02.2024. godine Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH zatjev za mišljenje o primjeni Zakona o zaštiti na radu i pratećih akata.

Naime, Zakon o zaštiti na radu je na snazi duže od tri godine, međutim, zbog različitih tumačenja i shvatanja primjene odredbi ovog zakona i podzakonskih akata od strane ovlaštenih organizacija, inspekcijskih organa i poslodavaca, poslodavci dolaze u probleme pri primjeni određenih zakonskih odredbi. Pored brojnih zajedničkih aktivnosti i projekta koje je provodilo UPFBiH, a u cilju rješavanja problema, članice Udruženja poslodavaca u FBiH i dalje se susreću sa brojnim problemima kod primjene Zakona o zaštiti na radu i podzakonskih akata iz oblasti zaštite na radu.

Pojedine odredbe Zakona su nejasno i nedovoljno precizno definisane, te je UPFBiH zatražilo tumačenje pojmova "radno mjesto sa povećanim rizikom" i „radno mjesto sa otežanim uslovima rada" u odnosu na odredbe Zakona o zaštiti na radu i korelaciji sa odredbama Zakona o radu. Također, zatraženo je da se da pojašnjenje ko je ovlašten da utvrđuje otežane uslove rada na radnim mjestima u organizacijama i po kojoj metodologiji, pojašnjenje rokova koji se primjenjuju pri upućivanju na periodični pregled radnika koji rade noću, te ko može vršiti obuku radnika.

UPFBiH je također zatražilo mišljenje na odredbu koja propisuje pristup radnom mjestu sa povećanim rizikom, kao i člana 63. Zakona o zaštiti na radu, u dijelu obaveznog obavještavanja inspekcije rada o težoj povredi na radu, te odredbi Pravilnika o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom je propisan postupak prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika.

Udruženje je zatražilo i odgovor na pitanje da li poslodavac u slučaju nepriznavanja povrede na radu, imajući u vidu odredbe člana 49. stav (2) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, ima obavezu ispuniti izvještaj o povredi na radu, te kada se očekuje donošenje podzakonskih akata propisanih članom 27. i 36. Zakona o zaštiti na radu.

U dopisu Udruženje poslodavaca u FBiH navodi da je neophodno da se u što kraćem roku osnuje Vijeće za zaštitu na radu, u skladu sa članom 7. Zakona o zaštiti na radu.

Imajući u vidu sve navedeno sigurni pod hitno je potrebno pristupiti izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti na radu kao i pratećih podzakonskih akata jer Zakon mora da bude tačan, precizan i jasan i ni u kom slučaju ne može ostaviti ovoliko prostora za tumačenje te će Udruženje poslodavaca u FBiH dostaviti konkretne prijedloge izmjene i dopuna Zakona koje je pripremilo.

Kompletan dopis sa objašnjenjima možete pogledati OVDJE.