Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

ESV 132. sjednica (28.12.2022.)

O sjednici


ESV 132. sjednica (28.12.2022.)
Materijale za 132. sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koje će biti održane u zgradi Vlade FBiH u Sarajevu, 28.12.2022. sa početkom u 13:00 sati možete pruzeti na podstranici Dokumenti.

Organi

Dokumenti

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa nastavka 10.(130.) sjednice i redovne 11.(131.) sjednice ESV-a;
2. Razmatranje prijedloga Udruženja poslodavaca FBiH:
    a) Varijanta I: Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima i Zakona o dopuni Zakona o porezu na dohodak;
    b) Varijanta II: Donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak;
3. Usklađivanje najniže plaće, u skladu sa članom 78. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH", br. 26/16, 89/18 i 44/22) i člana 6. Uredbe o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće („Službene novine Federacije BiH", broj: 106/21)
4. Razno.