Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

VI proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH


  Srijeda, August 09. 2023

  11:00 h


VI proširena sjednica Upravnog odbora UPFBiH održat će se 09.08.2023. godine (srijeda) sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Udruženja poslodavaca u FBiH, Maršala Tita broj 6, Sarajevo, ili putem ZOOM-a.

Dnevni red:

1.    Usvajanje Zapisnika sa V on-line sjednice Upravnog odbora UP FBiH;
2.    Usaglašavanje i davanje saglasnosti za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju:
  a.    Federalni zavod za zapošljavanje
  b.    Slovenian Business Club
3.    Inicijativa za izmjenu Naredbe o nadležnosti carinskih ispostava za carinjenje određenih roba porijeklom iz azijskih i afričkih zemalja broj 01-02-1508/15 - Inicijativa „Violeta";
4.    Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika UPFBiH za člana Savjetodavne komisije u Zavodu za zapošljavanje (dopuna prijedloga člana Savjetodavne komisije);
5.    Donošenje Odluke o imenovanju posmatrača u Odboru Agencije za javne nabave BiH;
6.    Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika u Radnu grupu za izradu Prijedloga zakona o inovacijama u FBiH;
7.    Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika u Radnu grupu za izradu politike i demografskog razvoja i oporavka FBiH;
8.    Donošenje Odluke o razrješenju Mladena Pandurevića, člana UO POC-a i imenovanje novog člana UO POC-a;
9.    Informacija o realizaciji zaključaka Upravnog odbora UPFBiH vezano za fiskalne i druge zakone i dogovor oko narednih aktivnosti;
10.    Informacija (usmena) o Nacrtu Principa za Zakon o doprinosima i Zakon o porezu na dohodak i aktivnostima vlasti po predmetnom pitanju;
11.    Tekuća pitanja.


Arhiva