Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

UPFBiH dostavilo predsjedavajućem ZD PFBiH informaciju o postupku ocjene ustavnosti Zakona o minimalnoj plaći

UPFBiH dostavilo predsjedavajućem ZD PFBiH informaciju o postupku ocjene ustavnosti Zakona o minimalnoj plaći
S obzirom da su se u javnosti pojavile informacije da će određeni klubovi zastupnika tražiti da se na narednoj sjednici Zastupničkog doma izmijeni Dnevni red i uvrsti Zakon o minimalnoj plaći, Udruženje poslodavaca FBiH je uputilo dopis predsjedavajućem ovog doma Mirsadu Zaimoviću.

Udruženje poslodavaca navodi da je donošenje Zakona o minimalnoj plaći neustavno i nezakonito, te da je zamjenik premijera FBiH Vesko Drljača na osnovu ustavne nadležnosti podnio Ustavnom sudu zahtjev za davanje mišljenja o ustavnosti.

Naime, donošenje ovog zakona, prema članu III.1. Ustava Federacije BiH, je u isključivoj nadležnosti Federacije i jedina mogućnost da Parlament Federacije BiH usvoji predloženi Zakon je da prethodno pribavi saglasnost svih deset Skupština kantona na predloženi tekst Zakona. Također, predloženi Zakon je u suprotnosti sa Konvencijom MOR-a o određivanju minimalne plate br. 131. i nije bio predmet razmatranja Ekonomsko-socijalnog vijeća a što je u suprotnosti sa članom 78. Zakona o radu FBiH.

Navedeni Zakon se trebalo razmatrati na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH. Međutim, delegacije poslodavaca i sindikata nisu željeli razmatrati Nacrt zakona dok ne dobiju odgovore od Vlade FBiH i Ustavnog suda da li je Zakon u skladu sa ustavom i zakonom. Sindikati i Udruženje poslodavaca FBiH su postigli potpunu suglasnost o svim pitanjima.

Udruženje poslodavaca FBiH nije protiv povećanja plaće ali želi da to bude ustavno i zakonito, u protivnom donošenje Zakona o minimalnoj plaći na način kako je to predviđeno bi izazvalo ogromne štete, jer bi uslijedilo više od 30.000 ustavnih tužbi od strane poslodavaca. Federacija BiH bi uslijed izgubljenih tužbi bila dužna poslodavcima nadoknaditi štetu veću od 100.000 hiljada KM a Zakon o minimalnoj plaći bi bio poništen.

Također, sindikati i poslodavci su zajedničkog stava da do povećanja minimalne plaće može doći korekcijom Odluke o minimalnoj plaći i Uredbe o metodologiji izračuna i usklađivanja plaće ( „Sl. novine FBiH" broj 106/21) jer shodno članu 78. Zakona o radu FBiH postoje mehanizmi za utvrđivanje najniže plaće sukladno Konvenciji MOR-a o određivanju minimalne plaće broj 131.

Uz zahtjev da se dopis dostavi svi klubovima zastupnika u ZD PFBiH, Udruženje poslodavaca FBiH je dostavilo i Zahtjev koji je uputio zamjenik premijera FBiH Vesko Drljača za davanje mišljenja Ustavnog suda, zajednički dopis Saveza samostalnih sindikata BiH i Udruženja poslodavaca FBiH te mail predsjednika Sindikata Mevludina Bektića.