Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica UO Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH na kojoj se raspravljalo o materijalima za sjednicu ESV-a

Sjednica UO Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH na kojoj se raspravljalo o materijalima za sjednicu ESV-a
Sjednica Upravnog odbora Grupacije poslodavaca ZDK pri Udruženju poslodavaca FBiH održana je 30. decembra 2019. godine, uoči održavanja sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća ZDK, na kojoj su razmatrani materijali za pomenutu sjednicu.

Članovi Upravnog odbora raspravljali su, najprije, o Budžetu ZDK za 2020. godinu i iznijeli primjedbu da, kao socijalni partneri, nisu blagovremeno bili uključeni u kreiranje Budžeta, posebno u onom dijelu koji se odnosi na prava i opterećenja poslodavaca.

Iznijete su primjedbe na broj novozaposlenih radnika i povećanja dugoročnog zaduženja, kao i na stavku "Ostale budžetske naknade i takse" za koje je navedeno da se povećavaju. Primjedba je istaknuta i na povećanje naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, pretvorbu poljoprivrednog u građevinsko zemljište.

Zaključeno je da će delegacija poslodavaca u Ekonomsko-socijalnom vijeću tražiti da predstavnici poslodavaca budu uključeni u nadzorna i druga upravljačka tijela Zavoda zdravstvenog osigura ZDK i JU Službe za zapošljavanje ZDK, s ciljem nadzora nad utroškom sredstava kojima ovi organi raspolažu.

Član Upravnog odbora Dinka Semić predložila je da se na jednoj od sljedećih sjednica ESV-a raspravlja o cijenama drvnih sortimenata, odnosno o šumsko-privrednom gazdinstvu i Zakonu o šumama ZDK, odnosno inicijativi za izmjenu Zakona, koja je već pripremljena.