Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sjednica ESV-a FBiH


  Srijeda, April 13. 2022

  14:30 h


Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH održat će se 12.04.2022. godine u 13:00 sati.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 9.(129.) sjednice ESV-a;
2. Informacija o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća:
   a) Izvještaj o realizaciji Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama ESV-a za period 01.01.-31.12.2021. godinu;
   b) Izvještaj o radu ESV-a za 2021. godinu;
3. Informacija o realizaciji projekta ESAP;
4. Analiza primjene Uredbe o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće;
5. Razmatranje moguće liberalizacije uvoza deficitarne radne snage;
6. Socio-ekonomski status radnika u Federaciji BiH i potreba usklađivanja plaće sa troškovima života;
7. Razno.

Arhiva