Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sastanak UPFBiH i Vlade FBiH: Nastaviti i ubrzati započete reformske procese

Sastanak UPFBiH i Vlade FBiH: Nastaviti i ubrzati započete reformske procese
U prostorijama Vlade FBiH 20.02.2024 godine održan je sastanak predstavnika Vlade Federacije BiH i reprezentativnog Udruženja poslodavaca u FBiH. U ime Vlade FBiH sastanku su prisustvovali premijer Nermin Nikšić, dopremijer i ministar finansija Toni Kraljević, dopremijer i ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović, ministar pravde Vedran Škobić i ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.

U delegaciji Udruženja poslodavaca u FBiH bili su predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović, direktor Mario Nenadić i članovi Upravnog odbora UPFBiH Safudin Čengić, Adem Hanić, Ladislav Bevanda i Rasim Memagić.  
Predstavnici UPFBiH naglasili su prioritete za tekuću godinu koje je usvojio Upravni odbor Udruženja, a odnose se na fiskalne i parafiskalne reforme i liberalizaciju tržišta rada.

"Potrebno je nastaviti i ubrzati reformske procese kada se radi o fiskalnim i parafiskalnim opterećenjima privrede u FBiH, a posebno na kvalitetan i održiv način riješiti pitanja doprinosa, poreza na dohodak i dobit te s tim u vezi urediti i pitanje minimalne plate i drugih primanja zaposlenih u realnom sektoru u FBiH" složili su se učesnici sastanka.

Predstavnici Vlade FBiH ukazali su na važnost očuvanja ravnoteže unutar sistema, vodeći računa o negativnom trendu u punjenju Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja, ali i održivosti sistema drugih obaveza prema korisnicima u FBiH. Do donošenja seta fiskalnih propisa i fiskalizacije, poslodavci su pozvani da maksimalno, kao prelazno rješenje, iskoriste odluke Vlade FBiH o povećanju primanja radnika kroz isplatu neoporezivih iznosa pomoći odobrene odgovarajućom Uredbom o isplati pomoći od strane poslodavaca i isplati jednokratne pomoći i sa predstavnicima Vlade nastave razgovore.   
                                 
Tokom sastanka, poslodavci su naglasili važnost reforme i liberalizacije tržišta rada u FBiH, kroz hitno usvajanje Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, Zakona o zapošljavanju stranaca u FBiH i Zakona o radu. Ovi zakoni su pripremljeni i upućeni u proceduru i očekuje se njihovo skoro razmatranje i usvajanje. Posebno je važno da se ovim propisima razdvoje evidencije nezaposlenih osoba od aktivnih tražitelja posla što stvara veliku konfuziju na tržištu radne snage u FBiH. Programe i projekte zapošljavanja u FBiH, kao i projekte i fondove za posebne namjene, zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom i druge isključene grupe na tržištu rada, potrebno je stalno ažurirati i prilagođavati trenutnim potrebama, na čemu će nastaviti sa radom predstavnici resornog Ministarstva za rad i socijalnu politiku FBiH sa poslodavcima i drugim zainteresiranim grupama.

"Reforma zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite su za poslovno okruženje još jedno od važnih i prioritetnih pitanja", naglasili su poslodavci, a s čime su se složili i članovi Vlade FBiH.

Nije primjereno trenutno zakonsko rješenje, prema kojem ukupan teret od 42 dana bolovanja u FBiH pada isključivo na teret poslodavaca, kao i da se obaveza liječenja povreda na radu, bez obzira na krivicu i odgovornost poslodavca, prenosi isključivo na poslodavce. Zdravstveno osiguranje i zaštitu, potrebno je preurediti i modernizirati te se podržava nastavak zajedničkog rada predstavnika vlasti i poslodavaca, na skorim reformama u ovoj oblasti, a koje predvodi resorno Ministarstvo zdravstva u Vladi FBiH.

Još jedno od važnih pitanja koje su poslodavci postavili visoko na ljestvici prioriteta jeste pitanje cijene električne energije i pripreme za procese posebnih obaveza prema pravilima EU, a koje se odnose na pitanje plaćanja posebnih obaveza za korištenje "prljave" energije, a što će početi već 01.01.2026. godine, za što se sistem u BiH pa tako i izvoznici i privreda trebaju dobro i kvalitetno pripremiti, kako bi poboljšali i što više očuvali svoju konkurentnost na inostranom tržištu.

Premijer je na zahtjev poslodavaca najavio rješavanje pitanja koja su dovela do blokade rada Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije BiH, kao ključne fokusne tačke razgovora predstavnika vlasti te reprezentativnih udruženja poslodavaca i sindikata u FBiH.

Ministar pravde pozvao je predstavnike poslodavaca da se aktivno uključe u pripremu novog Zakona o kaznenom postupku, kako bi se ažurirale određene odredbe ovog zakona koje se odnose na pitanja prilagodbe novom sistemu i standardima EU te osigurala pravna sigurnost stranim i domaćim investitorima kapitala, malim investitorima i kreditorima, a što su već uredile zemlje u okruženju, ali i Republika Srpska svojim zakonom.

Ova i brojna druga pitanja, bila su predmet vrlo konstruktivne rasprave učesnika sastanka, a pored ostaloga govorilo se i o potrebama usklađivanja sistema školstva sa potrebama tržišta rada, skorim objavama grantova i projekata namijenjenih poduzetnicima u FBiH.

Zaključeno je, također, da će se uspostavljena praksa razmjene informacija o prioritetima i pokrenutim aktivnostima nastaviti kroz najavljenu uspostavu Ekonomsko-socijalnog vijeća i redovne mjesečne pregledne sastanke Vlade FBiH i Udruženja poslodavaca u FBiH.