Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Odnos Vlade ZDK prema preuzetim obavezama i realizaciji zaključaka ESV-a i pojedinih zahtjeva poslodavaca

Odnos Vlade ZDK prema preuzetim obavezama i realizaciji zaključaka ESV-a i pojedinih zahtjeva poslodavaca
Razmatrajući rad i podnoseći izvještaj za 2019. i 2020. godinu Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH, Upravni odbor, a i Skupština Grupacije u ovom izvještaju konstatovale su da nisu zadovoljne sa saradnjim Zeničko-dobojskog kantona, a posebno sa radom ESV. Nakon ovako usvojenih zaključaka Upravnog odbora i Skupštine Grupacije oglasila se Vlada Zeničko-dobojskog kantona svojim saopćenjem od 01.10.2021. u kojem tvrdi da su ovo paušalne ocjene i maliciozne izjave. Grupacija poslodavaca ZDK pri UPFBiH nema namjeru ulaziti u sukob sa Vladom Kantona, već želi iznijeti činjenice koje potvrđuju da u posljednje vrijeme poslodavci nisu ravnopravni partner kako bi trebalo da bude.

Zbog svega navedenog Grupacija poslodavaca ZDK pri Udruženju poslodavaca FBiH uputila je saopćenje za javnost.

Ekonomsko socijalno vijeće ZDK je tokom 2020. godine održalo četiri sjednice, a tokom 2021. godine samo dvije sjednice, od kojih je posljednja održana 26.02.2021. godine, a na kojim je dominantna tema bila pandemija i planovi za sanaciju posljedica pandemije Covida-19.

Vlada ZDK je aktivno učestovala u kreiranju mjera sa druga dva socijalna partnera - sindikatima i udruženjem poslodavaca. Doneseni su konkretni zaključci za ublažavanje posljedica Covida-19, donesene su mjere i osigurana sredstva za sve poslodavce kojima je bio zabranjen rad, a koji nisu otpuštali radnike.

Za 2020. godinu, Vlada ZDK je planirala izdvojiti 5.5 miliona maraka za očuvanje postojećih radnih mjesta kod poslodavaca i jačanje konkurentnosti. Osim toga, planirano je da se aktivira garantni fond kod poslovnih banaka od 1.5 miliona KM. Obećano je da će ukupno planirana pomoć u raznim formama iznositi 7.000.000 KM.

U izvještaju Vlade ZDK za 2020. godinu stoji da je isplaćeno 3.18 miliona KM po svim osnovama. Ova sredstva su isplaćena isključivo za subvenciju plate i doprinosa u minimalnom iznosu i to samo onim poslodavcima koji su ispunjavali uslove i kojima je uslijed proglašenja vanrednog stanja bio zabranjen rad.

Dakle, nijedna konvertibilna marka osim ovih sredstava nije isplaćena poslodavcima namjenski za sanaciju posljedica pandemije COVID-19.

Obzirom da Vlada ZDK nije ispunila preuzete obaveze na ESV-u, a to je da poslodavcima isplati na ime subvencija 5.5 miliona KM i da nije aktivirala garantni fond u iznosu od 1.5 miliona KM, tražili smo da aktivno, kao socijalni partneri, učestvujemo u kreiranju ovogodišnjeg budžeta, te da se ranije planirana, a neutrošena sredstva, prebace u ovu budžetsku godinu.

Ni taj naš zahtjev nije usvojen.

U ovoj budžetskoj godini Vlada ZDK je planirala da na ime subvencija izdvoji 2.5 miliona KM za privredu. To predstavlja 0.6 % usvojenog Budžeta za tekuću godinu, a ukoliko se posmatra konačno rebalansirani Budžet sa prilivom dodatnih 32 miliona KM od MMF-a, subvencije privredi ZDK predstavljaju 0.5 % iznosa Budžeta.

Pored toga, poslodavci nisu mogli uticati na strukturu i kriterije za dodjelu subvencija privredi. U planu utroška sa ove budžetske pozicije planirano je da se turizmu dodjeli 500.000,00 KM, što predstavlja 20% planiranih sredstava. Ukoliko posmatramo omjer učešća svih grana privrede u raspodjeli sredstava, stiče se dojam da je Zeničko-dobojski kanton turistička oaza u koji treba ulagati, a ustvari ta grana privrede u ovom kantonu sudjeluje sa manje od 0.3% GDP-a Zeničko-dobojskog kantona. Napominjemo da Grupacija poslodavaca ZDk pri UPFBiH nije protiv razvoja turizma, nego isključivo za pravilnu raspodjelu sredstava prema učešću u GDP-u i realnim potrebama privrede. Grupacija je u više navrata tražilo da se u turizam ulaže kroz redove aktivnost Vlade ZDK i dugočnu strategiju razvoja turizma, a ne kroz hitne mjere i subvencije.

Iako je MMF preko Vlade FBiH doznačio 32 miliona KM grant sredstava namijenjenih isključivo jačanju socijalnih fondova i pomoć privredi, sredstva nisu planirana za dodjelu poslodavcima.

Ističemo da smo samo po osnovu uplata poreza na dobit u posljednje dvije godine uplatili u budžet ZDK više od 70 miliona KM, a za 2018. godinu jedva pet miliona. To je rezultat izmjena Zakona o porezu na dobit privrednih društava.

Predstavnici Grupacije poslodavaca ZDK pri Udruženja poslodavaca FBiH su na više sjednica ESV-a tražili donošenje sljedećih mjera od stane Vlade ZDK:

- povrat dijela sredstava uplaćenih po osnovu poreza na dobit u obliku poticaja za jačanje konkurentnosti i nove investicije i to u minimalnom iznosu od pet miliona KM;
- postavljanje predstavnika Udruženja poslodavaca u upravnim i nadzornim odborima Fonda zdravstvenog osiguranja ZDK i Fonda za zapošljavanje ZDK, s obzirom da poslodavci pune iste, a nemaju uticaja na način utroška tih sredstava, što nam po zakonu pripada;
- izmjenu propisa na način da refundacija bolovanja bude u 100% iznosu bruto plate za radnike koji su spriječeni za rad uslijed pozitivnog nalaza na COVID-19 ili izolacije radi kontakta sa licem zaraženim virusom COVID-19, umjesto dosadašnjih 80% neto plaće koju refundira Fond, a ostatak ide na teret poslodavcu;
- izmjenu propisa na način da refundacija bolovanja u trajanju dužem od 42 dana bude u bruto iznosu, kao što je bilo i prije sporne izmjene Pravilnika koja se desila u jeku pandemije korona virusa, u martu 2020. godine.

Ništa od navedenog nije usvojeno.

Zbog svega prethodno navedenog, predstavnici Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH su u više navrata tražili održavanje tematske sjednice ESV-a samo sa jednom tačkom dnevnog reda "Realizacija zaključaka sa prethodnih sjednica", a koja nikada nije zakazana.