Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Sve naredbe FŠCZ povodom proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)

Sve naredbe FŠCZ povodom proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)
Povodom proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19) na području Federacije BiH 17.03.2020 Federalni štaba civilne zaštite (FŠCZ) donio je naredbe:

01. Naredba za kantonalne, općinske/gradske štabove civilne zašttite
02. Naredba za Federalnu upravu civilne zaštite
03. Naredba za federalne službe zaštite i spašavanja za medicinsku pomoć
04. Naredba za kantonalne operativne centre civilne zaštite
05. Naredba za Federalni krizni štab i kantonalne krizne štabove ministarstava
06. Naredba Procedure zdrastvenog nadzora svih putnika u međunarodnom prometu
07. Naredba o zdrastvenom nadzoru i izolaciji za vozača vozila u međunarodonom transportu
08. Naredba o otkazivanju odrzavanja svih javnih skupova u FBiH
09. Naredba o privremenoj obustavi pružanja usluga, kina, muzeja i drugo
10. Naredba o privremenom obustavljanju pružanja usluga u ugostiteljskim objektima
11. Naredba o privremenom obustavljanju pružanja usluga frizerskim i kozmetičkim salonima i igraonicama
12. Naredba o organizovanju načina rada trgovinama osnovnim prehrambenim artiklima
13. Naredba o organizovanju načina rada šalter sala
14. Naredba o provođenju vanrednih mjera dezinfekcije u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama
15. Naredba o dezinfekciji poslovnih prostora i sredstava javnog prevoza
16. Naredba o obustavi posjeta i izlazaka štićenika u ustanovama socijalne zaštite i kazneno - popravnim zavodima
30. Naredba za zabranu rada privatnih stomatoloških ordinacija i zubotehničkih laboratorija u FBiH