Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Na inicijativu UPKS održat će se tematska sjednica Vlade KS "Otklanjanje prepreka za brže zapošljavanja u Kantonu Sarajevo".

Na inicijativu UPKS održat će se tematska sjednica Vlade KS Na inicijativu Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo 14. oktobra 2021. godine održat će se tematska sjednica Vlade KS na temu "Otklanjanje prepreka za brže zapošljavanja u Kantonu Sarajevo".

Upravni odbor Udruženja poslodavaca KS predložio je da se na sjednici Vlade KS o problemima i preprekama za brže zapošljavanje u Kantonu Sarajevo razmatra i Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba KS za čije se donošenje već duže vrijeme zalaže ovo udruženje. Nakon više razgovora sa nadležnima u Ministarstvu za rada, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, početkom 2019. godine urađen je radni materijal navedenog zakona, te Udruženje poslodavaca smatra da je neophodno pristupiti izradi konačnog teksta Zakona i isti uputiti Vladi KS na usvajanje. Prijedlog Udruženja poslodavaca KS jeste da se formira radna grupa koju bi činili predstavnici Ministarstvu, Sindikata i Udruženja poslodavaca KS, sa obavezom da u roku od 30 dana da utvrdi traženi tekst Zakona.

Nadalje, UPKS će tražiti da se na sjednici raspravlja i o ulozi JU Službe za zapošljavanje KS u osiguranju kadrova za potrebe poslodavaca. Naime, poslodavci smatraju da se ova ustanova udaljila od svoje stvarne uloge i umjesto da je alat poslodavcima za pronalaženje potrebnih kadrova, Služba je postala "socijalna ustanova". Poslodavci traže uvođenje reformi naročito u osiguranju direktnog pristupa raspoloživih kadrova i promptnu komunikaciju sa istima, te da se jasno istaknu oni koji traže posao od onih kojima Služba služi za ostvarene određenih socijalnih prava. Udruženje također traži aktivaciju Radne grupe za analizu tržišta rada u KS i usvajanje Akcionog plana za zapošljavanje u KS i utvrđivanje mehanizama kojima će, kroz usmjereno obrazovanje, obezbijediti potrebni kadrovi.

Poslodavci ističu da Služba za zapošljavanje dugi niz godina objavljuje pozive za subvencioniranje privrednih subjekata koji iskažu potrebu za zapošljavane nezaposlenih osoba, ali da o stvarnim efektima ovog ulaganja nema informacija. Poslodavci su mišljenja da stvarni efekti mogu biti ako Vlada KS putem Službe za zapošljavanje subvencionira svakoga poslodavca koji zaposli osobu koja je evidentirana kao nezaposlena i koju, nakon šest mjeseci probnog rada zadrži u svojoj firmi. To znači da poslodavci pravo na retroaktivnu subvenciju ostvaruje na bazi stvarnog zaposlenja i zadržavanje novog uposlenika.

Poslodavci su također zatražili da se na sjednici raspravlja i o Zakona o Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritorij KS. Uloga socijalnih partnera, Vlade KS, Sindikata i Udruženje poslodavaca, jeste da utiču na ukupan ambijent u Kantonu Sarajevo, te zajedničkim aktivnostima doprinesu rješavanju problema i stvaranja uslova za zadovoljstvo građana Sarajeva. Zakonom o Ekonomsko – socijalnom vijeću KS osigurava se pravni okvir za djelovanje socijalnih partnera te je potrebno predmetni zakon staviti u proceduru usvajanja.