Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Agencija za bankarstvo FBiH dala preporuke bankama

Agencija za bankarstvo FBiH dala preporuke bankama
Udruženje poslodavaca FBiH je Agenciji za bankarstvo FBiH dostavilo set mjere koje je predložio Krizni štab poslodavaca, a koje se odnose na ublaživanje ekonomskih posljedica usljed pandemije koronavirus.

U nemogućnosti održavanja zajedničkog sastanka iz preventivnih razloga, Agencija je Udruženju uputila dopis u kojem stoji da su poduzete određene mjere i date preporuke bankama u Federaciji BiH, kako sljedi:

- Banka treba pristupiti donošenju Programa općih mjera na osnovu kojih će klijentima (pravnim i fizičkim licima) koji su izloženi negativnim ekonomskim efektima izazvanim virusom COVID-19, olakšati servisiranje kreditnih i drugih obaveza prema banci, te da o istom obavijeste Agenciju.
- Banka će uspostaviti procese kontinuirane analize rizika i efekata u cilju evidencije klijenata i porfelja izloženosti koji su pogođeni negativnim ekonomskim efektima, kao i procjene uticaja tih efekata na poslovanje banke.
- Banka će uspostaviti evidenciju zahtjeva za modifikacije uslova za trenutne i dodatne izloženosti (svi oblici izmjene ugovornih uslova sa ciljem olakšanja otplate i odobravanja olakšica klijentima) ili drugi oblik podrške klijentima banke
. Agencija preporučuje da se struktura sadržaja evidencija zahtjeva i klijenata koji su pogođeni negativnim efektima usaglasi na nivou bankarskog sistema
- Banka treba da razmotri dodatne olakšice za klijente koje uključuju i preispitivanje trenutnih naknada za usluge koje banke pružaju klijentima i izbjegavanje naplate naknada za obradu modifikacija složenosti
- Na osnovu utvrđenog Programa općih mjera i opravdanih dokumentovanih zahtjeva, banka ća pripremiti odgovarajuće modele postupanja za svakog klijenta
- Od banke se očekuje posebna pažnja prilikom razmatranja zahtjeva klijenata koji imaju zaduženja u drugim bankama. Za značajne izloženosti i portfelje očekuje se usaglašavanje mjera i aktivnosti na razini svih banki koje imaju izloženost prema određenom klijentu ili grupi klijenata
- Od banke se očekuje da koristi sve raspoložive potencijale za jačanje kapitala, što između ostalog uključuje zadržavanje dobiti ostvarene u 2019. godini, odnosno otkazivanje planirane isplate dividende
- Od banke se očekuje da odgodi ili otkaže isplate varijabilnih naknada zaposlenicima čije profesionalne aktivnosti imaju značajan uticaj na rizični profil banke

U dopsisu se također navodi da je Agencija pristupila donošenju podzakonskih akata kojima se podržavaju ključne mjere za ublažavanje negativnih efekata COVID-19 na bankarski sistem, građane i privredu u FBiH, sa posebnim naglaskom na upravljanje kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka.